جولای 11, 2020
تراکستومی

تراکستومی چیست ؟

زمانی  كه با جراحی و از طریق ایجاد سوراخی در گردن راهی میان نای و پوست برقرار شود ، تراکستومی انجام شده است. معمولا برای باز […]