کارگاههای آموزشیجهش مفتخر است اعلام نماید دورهای ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی را در زمینه کنترل عفونت و مراقبت های ویژه در مراکز درمانی زیر برگزار نموده:

 • کارگاههای آموزشی

  بیمارستان قلب شهید رجایی
  بیمارستان رسول اکرم (ص)
  بیمارستان آتیه
  بیمارستان مدرس
  بیمارستان فیروزگر
  بیمارستان شریعتی
  بیمارستان عرفان
  بیمارستان ابن سینا
  بیمارستان گلستان
  بیمارستان پارس
  بیمارستان کسری
 • بیمارستان شرکت نفت
  بیمارستان مهر مشهد
  بیمارستان ولایت رشت
  بیمارستان MRIشیراز
  بیمارستان شهدای تجریش
  بیمارستان لقمان حکیم
  بیمارستان هفتم تیر
  بیمارستان امام حسین (ع)
  بیمارستان مدنی کرج
  بیمارستان فیاض بخش
  و...
 

مراکز درمانی محترمی که درخواست برگزاری کارگاه آموزشی را دارند می توانند با روابط عمومی جهش تماس حاصل نمایند و درخواست خود را ثبت نمایند پس از بررسی و تایید نهایی مراتب فوق پیگیری می گردد .