Vitaltec

کمپانی ویتالتک 15 سال است که به بیهوشی، مدیریت را های هوایی و مراقبت های تنفسی در کشور تایوان اختصاص یافته. تایوان سومین قطب تجهیزات پزشکی دنیا و چهارمین رتبه بهداشت اجتماعی دنیا است.

محصولات پزشکی این کمپانی با مارک های vital-cath برای ساکشن بسته و rota-trach برای لوله تراکستومی در سراسر جهان موجود می باشد.

ویتالتک محصولات مراقبت پزشکی خود را به عنوان تعهدات زندگی می داند. برای ارائه خدمات درمانی بهتر ، با متخصصان پزشکی و بالینی کار می کند و تیم طراحی خود را برای ارائه محصولات معتبر دارد.

 
جهش_تراکستومی

تراكستومی

سیستم ساکشن بسته

سیستم بسته ساکشن