لوله تراکستومی


لوله تراکستومی جهت حفظ و تهویه مثبت فشار هوا در بخش های مراقبت های ویژه مورد استفاده قرار می گیرد