طراحی سایت

Close suction system

Close suction system


جهت ساکشن نمودن ترشحات بیمار در بخش های مراقبت های ویژه مورد استفاده قرار می گیرد .