فیلتر تراکستومی


این محصول نوعی محصول تنفسی می باشد که با فشار انگشت و ایجاد فشار منفی قابلیت صحبت را به بیماران در بخش های مراقبت های ویژه می دهد .