سيستم بسته ساكشن

  • افزایش ایمنی پرستاران در هنگام ساکشن بیماران
  • جلوگيري از ابتلا پرستاران به بيماري ها از طریق تماس با بیمار
  • جدانشدن بیمار از لوله ونتيلاتور در حین ساكشن
  • حفظ اكسيژن دهي در زمان ساكشن كردن بیمار
  • جلوگيري از افت حجم ريه بیمار در زمان ساكشن كردن
  • جلوگیری از بروز عفونت های رایج بخش مراقبت های ویژه