1. برگزاری کلاس های آموزشی برای پرستاران در مراکز درمانی
  2. پشتیبانی از ارایه مقالات و خدمات علمی پزشکان و پرستاران
  3. حمایت از کنگره های علمی با دعوت از اساتید جهانی حوزه های بیهوشی،تنفسی،مراقبت های ویژه و سرطان