ترانسديوسر فشار خون

  • سنجش فشار خون بدون سیگنال در حین عمل قلب باز
  • نظارت بر روی فشار خون بیمار بصورت دایمی از طریق گزارش بر روی مانیتور علایم حیاتی
  • قابلیت استفاده در کودکان به علت دقت ۳ میلی لیتر در ساعت بر روی ۳۰۰ میلی لیتر جیوه
  • شتسشوی آسان با داشتن کتتر فشاری
  • دارای پورت نمونه برداری خون حین و بعد از عمل و عدم استفاده از سوزن
  • سیستم بسته اندازه گیری فشار خون بدون ورود باکتری و هر گونه هوا